Általános Szerződési Feltételek

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal

I. A www.grindfit.hu oldalon forgalmazott szolgáltatások és termékek ismertetése, tájékoztatója

Herke Miklós Egyéni Vállalkozó., (székhelye: 7370 Sásd, Pozsony u.7, Nyilvántartási szám: 50162424, Adószám: 67390865-1-22) mint szolgáltató által nyújtott online táplálkozási és életmód tanácsadó, illetve edzésprogram portfóliót foglalja magába. A szolgáltatások köre:

 1. Konzultáció: egyszeri tanácsadás
 2. Egyszerű étrend
 3. 12 hetes mentorálás (étrend, életmód, edzés)
 4. 24 hetes mentorálás (étrend, életmód, edzés)

II. A Szolgáltató

 1. A www.grindfit.hu online felületet a Herke Miklós üzemelteti (továbbiakban: “Szolgáltató”).
 2. A Szolgáltató cégneve: Herke Miklós Egyéni Vállalkozó
 3. A Szolgáltató székhelye: 7370 Sásd, Pozsony u.7
 4. Nyilvántartási szám: 50162424
 5. Nyilvántartó hatóság: Sásdi Önkormányzat, 7370 Sásd, Dózsa György utca 32
 6. Adószám: 67390865-1-22
 7. Pénzforgalmi számlaszám: 53218089-54516958-00000000
  • SWIFT: OTPVHUHB
  • Bankszámla (IBAN): HU85117733150193912900000000
 8. A Szolgáltató elektronikus elérhetősége: hello@grindfit.hu
 9. A Szolgáltató telefonos elérhetősége: +36 20 956 96 35
 10. A tárhely-szolgáltató adatai:
  Rackforest Informatikai Kereskedelmi szolgáltató és tanácsadó Kft.
  1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., 3. em. 3008
  Adószám: 14671858-2-41
  Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-74088/2014

III. A szolgáltatás igénybevétele

 1. A megrendelések leadása a www.grindfit.hu internetes felületen kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.grindfit.hu webcímen. A szerződés nyelve a magyar nyelv. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a vásárlók részére. A megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. Amennyiben a visszaigazolás a fenti határidőben nem érkezik meg, a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a vásárlónak lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt (írásba foglalt) szerződésnek minősül, melynek tartalmát a Szolgáltató archiválja, az utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.
 2. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre vagy túlterheltség miatt a Szolgáltató nem tud teljesíteni, a Szolgáltató a vásárlót erről 10 napon belül tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vásárló részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 14 napon belül.
 3. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet és a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.
  a) A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló a szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. A vásárló az elállási jogát termék vásárlása esetén a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést (visszaigazolást) nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 14 nap elteltéig gyakorolhatja. Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetén az elállási jog gyakorlására ugyanezen határidők az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a termék kézhezvételének napja helyett a szerződéskötés napját kell figyelembe venni. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a Szolgáltató részére a postacímre történő ajánlott küldeményként feladni. Az elállás közölhető továbbá a hello@grindfit.hu e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével is a fent hivatkozott határidőn belül. Az elektronikus úton megküldött elállást a Szolgáltató a megküldést követően haladéktalanul, legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja.
  b) A Szolgáltató elállhat a szerződéstől, amennyiben a Vásárló részéről a megrendeléstől számított 14 napon belül nem történik meg a pénzügyi teljesítés, vagy a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok nem vagy nem teljes körűen teljesítette teljesítése illetve a lefoglalt konzultációs időpontot elmulasztotta.
  c) A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Vásárló által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Szolgáltatót felelősség nem terheli.
  d) A Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) a) pontja szerint, amennyiben a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti

IV. A regisztráció és a megrendelés menete

A vásárló regisztrálni a www.grindfit.hu oldalon tud. A vásárlás feltétele a regisztráció. Amennyiben szükséges a Szolgáltató lehetőséget biztosít egyszeri ingyenes konzultációra. A személyre szabott szolgáltatás pontos meghatározása érdekében szükséges teszt kitöltése. Miután a terméket kosárba rakta, a rendszer felajánlja a regisztrációt már regisztrált vásárlók esetén a belépés lehetőségét. A megrendelt termékről a Szolgáltató visszaigazolást küld a vásárló regisztrált e-mail címére. A fizetést követően időpont egyeztetés konzultációra a személyre szabott szolgáltatás feltételeinek meghatározására. A Szolgáltatás teljesítése.

A fizetés internetes felületen Simplepay alkalmazással vagy banki átutalással.

V. Felelősségi rendelkezések

Az étrend helytelen és hiányos betartása végett bekövetkező nem megfelelő változás miatt a Szolgáltató a felelősségét kizárja. A vásárló tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás nem minősül orvosi vagy dietetikai tanácsadásnak. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybevétele előtt szükséges orvosával egyeztetnie. Az esetleges hátrányos egészségügyi következmények miatt a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Helytelen vagy hiányos étrend alkalmazása miatt vagy rosszul vagy hiányosan megadott adatok miatt felmerülő egészségügyi problémák miatt a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

VI. Egyéb rendelkezések

 1. A Szolgáltató a webhelyet alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt. Az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra. A Szolgáltató rendszere a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a vásárlók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 2. A Szolgáltató jogosult a vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a vásárló által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.
 3. A vásárló az V.2. pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a vásárló részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott vásárlók adatai közül.
 4. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét, mely a mrsz.hu címen érhető el.
 5. Fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetve telefonon történik, az 7370 Sásd, Pozsony u.7 címen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálaton a +36 20 956 96 35-os telefonszámon.
 6. Pécsi Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége elérhetősége: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2., telefonszám: +36 72 795-398
 7. Szolgáltató és Vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Vásárló és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30(harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pécsi Járásbíróság illetékességét Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosagok.hu honlapon tájékozódhat.
 8. A jelen Általános Szerződési Feltételek azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy más jogszabály így különösen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni, fogyasztónak nem minősülő vásárló esetében a Szolgáltató nem köteles alkalmazni.
 9. A jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a vásárló kijelenti, hogy a Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatóját megismerte azt elfogadta, azzal szemben kifogást nem emel.

Pécs, 2020. 12. 08.